MOŘE A OCEÁNY

Pokrývají více jak dvě třetiny povrchu naší planety a díky nim je naše planeta možná jediným nejen úchvatně modrým, ale též oživeným bodem v nekonečném vesmíru. Organismy žijící v oceánech hrají zcela zásadní roli ve všech biochemických procesech probíhajících v biosféře naší planety. V mořích a oceánech probíhá produkce a mineralizace organického materiálu (sinice rodů Synechococcus a Prochlorococcus vytvářejí cca jednu třetinu celkové světové primární produkce) a hrají zásadní funkci při stabilizaci klimatu a klimatických procesů (např. významně brzdí dnes tolik proklamované globální oteplování). Vedle toho jsou pak moře a oceány zdrojem různých zásadních surovin (stavební materiály, léčiva atd.) a potravin (100 milionů tun ročně) pro lidskou společnost.

Ačkoliv druhová bohatost moří a oceánů je odhadována na přibližně jen 5-15% (cca 300 tisíc popsaných druhů) celkové diverzity organismů na naší planetě, život se v oceánech zrodil a většina druhů, zvláště těch evolučně původních životních forem, je primárně nebo dokonce výhradně mořská. Zatímco z 35 živočišných kmenů je jich 14 (40%) výhradně mořských, pouze 11 kmenů je převážně suchozemských a z toho pouze jeden výhradně (3%). Ačkoliv v důsledku početného fosilního záznamu mořských organismů existuje poměrně dobrá znalost vývoje a změn diverzity organismů světových moří a oceánů v minulosti, znalost stavu současného je v porovnání s aktuální znalostí diverzity suchozemských systémů více než slabá. Odhady celkového počtu druhů mořských organismů se značně rozchází. Zatímco některé zdroje hovoří celkově o více jak 10 milionech druhů, jiné udávají až 9 milionů druhů jen pro korálové útesy. I když se v obou případech jedná pravděpodobně o výrazně nadhodnocené extrapolace a reálný odhad je někde kolem 500 tisíc druhů, i tak známe aktuálně pouze něco málo přes polovinu celkové diverzity světových moří a oceánů, a to za stavu, kdy nadměrný rybolov, chemické znečištění, eutrofizace, degradace habitatů, introdukce nepůvodních druhů a další nežádoucí lidské aktivity výrazně ohrožují světová moře a oceány.

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízela od počátku své existence jako jediná vysoká škola v České republice svým studentům možnost navštívit mořský ekosystém a poznat jeho diverzitu během Terénního kurzu biologie mořských bezobratlých, probíhajícím v Jaderském moři. V současné době již kurz koncepčně pokrývá celou škálu diverzity mořských organismů od sinic až po obratlovce a předchází mu i teoretický kurz Biologie mořských organismů. Jako jediní v České republice pak studentům nabízíme vedle návštěvy ekosystému subtropického Jaderského moře i možnost navštívit korálové útesy a mangrovy Rudého moře! Přitom náklady na kurz jsou fakultou velmi výrazně dotovány, tak aby se cena kurzu udržela na co možná nejnižší úrovni a nebyl limitován žádný zájemce. Samozřejmostí je nabídka diplomových prací s tématikou mořské biologie. 

© 2024 Mořská biologie | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!